POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
botland.cz

 

§ 1 Všeobecná ustanovení

 1. Správce osobních údajů uživatelů webových stránek umístěných pod doménou www.botland.cz je BOTLAND B. DERKACZ SP. K. se sídlem: Gola 25A, 63-640 Bralin, zapsaná do Celostátního rejstříku podnikatelů vedeného Obvodním soudem Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000983968, DIČ: 6192023594, IČ: 362180160 (dále „Správce“) 

 2. Kontakt se Správcem je možný: 

(1) na e-mailovou adresu: obchod@botland.cz,

(2) písemně na adrese Správce: Gola 25A, 63-640 Bralin,

(3) prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce "Kontakt". 

 1. Účelem Politiky je vymezit úkony prováděné v oblasti osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím webových stránek Správce a souvisejících služeb a nástrojů využívaných jeho uživateli, jakož i v rámci činnosti uzavírání a realizace smluv v kontaktu mimo webové stránky. 

 2. V případě potřeby mohou být ustanovení této Politiky změněna. Změna bude uživatelům sdělena oznámením nového obsahu Politiky a v případě databáze osob, které vyjádřily souhlas se zpracováním údajů e-mailem nebo poskytly e-mailové údaje při plnění smluv, rovněž budou o změně informovány e-mailem.

§ 2 Základy zpracování, účel a uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10.05.2018 a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18.07.2002. 

 2. V případě zpracování osobních údajů na základě e-mailu zaslaného uživatelem nebo stížnosti je toto zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého je zpracování údajů nezbytné pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů. 

 3. V případě získání samostatného souhlasu uživatele mohou být jeho osobní údaje správcem zpracovávány také pro marketingové účely, mimo jiné pro účely zasílání obchodních informací elektronickými prostředky na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně údajů).

 4. V případě, že Správce uzavírá a plní kupní smlouvu nebo smlouvy o poskytování služeb, je druhá strana povinna poskytnout údaje nezbytné pro uzavření smlouvy (což je smluvním požadavkem a v oblasti daňových čísel také zákonným požadavek) a za tímto účelem Správce zpracovává osobní údaje (čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 5. V případě provádění výzkumu a analýzy za účelem zlepšení výkonu dostupných služeb (např. sledovacích nástrojů), je základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm f Obecného nařízení o ochraně údajů.

 6. Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány nejdéle po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, tedy do odvolání souhlasu, je-li zpracování založeno na takovém souhlasu, do promlčení nároků Správce a druhé strany při realizaci uzavřených smluv (v případě kupních smluv/smluv o poskytování služeb 2 roky, počítaje do konce roku) a do vyřízení dotazu adresovaného e-mailem nebo do vyřízení reklamace.

 7. Správce může využívat profilování pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se netýkají uzavření či odmítnutí uzavření smlouvy ani možnosti využívání elektronických služeb. Efektem používání profilování může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů, zaslání návrhu produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby, nebo navržení lepších podmínek oproti standardní nabídce. Daná osoba se i přes profilování svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto získanou slevu, nebo lepší podmínky a zakoupí produkt. Profilování spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na webu Správce, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením stránky konkrétního produktu nebo analýzou předchozí historie aktivity na webu. Podmínkou takového profilování je, že Správce disponuje osobními údaji dané osoby, aby ji mohl zaslat, např. kód slevy.

 8. V rozsahu nezbytném pro řádné fungování webu, jeho funkčnost, může web při jeho používání Uživatelem shromažďovat další informace, mimo jiné:

 1. IP adresu,

 2. informace o zařízení, hardwaru a softwaru, jako jsou identifikátory hardwaru, identifikátory mobilních zařízení (např. Apple Identifier for Advertising ["IDFA"] nebo reklamní ID na zařízení Android ["AAID"]). 

 3. druh platformy, 

 4. nastavení a komponenty, 

 5. nainstalowaný software

 6. přítomnost potřebných komponent softwaru;

 7. přibližná geolokační data (na základě IP adresy nebo nastavení zařízení);

 8. data webového prohlížeče, včetně typu prohlížeče a preferovaného jazyka; 

 1. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení, zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhalo v souladu s nařízením a byl schopen to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

§ 3 Zpřístupnění údajů

 1. Správce zajišťuje, aby všechny shromážděné osobní údaje byly použity k plnění povinností vůči uživatelům. Tyto informace nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě případů, kdy:

  1. výslovný souhlas subjektů údajů s takovým jednáním je dán předem, popř.

  2. pokud povinnost poskytnout tyto údaje vyplývá nebo bude vyplývat z platných právních předpisů, např. orgánů činných v trestním řízení.

 2. Kromě toho mohou být osobní údaje příjemců služeb a zákazníků předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců: 

- poskytovatelé služeb poskytující Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat obchodní činnost, včetně webových stránek a elektronických služeb prostřednictvím nich poskytovaných (zejména dodavatelé počítačového softwaru, marketingové agentury, poskytovatelé e-mailu a hostingu, software pro řízení společnosti poskytovatelů a poskytování technické podpory Správci a provozovateli dodávky produktů) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

- poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Správce může sdílet anonymizované údaje (tedy takové, které neidentifikují konkrétní Uživatele) externím poskytovatelům služeb za účelem lepšího rozpoznání atraktivity reklam a služeb pro uživatele a v tomto ohledu mohou být vzhledem k sídlu dodavatelů softwaru údaje předávány - v souladu se zásadami jejich ochrany - do třetích zemí, přičemž však musí být zajištěna standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí v oblasti zpracování osobních údajů nebo mající k tomu odpovídající pravomoci na základě dvoustranných smluv o zpracování údajů mezi Evropskou unii a danou třetí zem9, která není členem Evropského hospodářského prostoru. Těmito subjekty jsou v případě Správce: 

- Google LLC. (sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) pro nástroje Google Analytics pro analýzu statistik webových stránek, Google Tag manager: pro správu skriptů snadným přidáváním úryvky kódu na web nebo do aplikace a sledování akcí uživatelů na webu, Google Ads používané k zobrazování sponzorovaných odkazů ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a na webových stránkách spolupracujících s programem Google AdSense,

- Meta Platforms, Inc. (sídlo: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) pro Facebook pixel používaný ke sledování konverzí z facebookových reklam, jejich optimalizaci na základě shromážděných dat a statistik a vytváření seznamu publika zaměřeného na budoucí reklamy.

 1. Analytické technologie třetích stran integrované se službami správce (včetně SDK [Software Development Kit] a API [Application Program Interfaces]) mohou kombinovat data shromážděná v souvislosti s používáním webových stránek Správce uživatelem s informacemi, které shromáždili samostatně v průběhu času a/nebo napříč platformami. Mnoho z těchto společností shromažďuje a používá informace na základě vlastních zásad ochrany údajů, které lze nalézt na jejich webových stránkách. Správce vám doporučuje přečíst si tato pravidla.

 2. Web Správce může využívat funkcionalitu Google Analytics, službu analýzy návštěvnosti webu poskytovanou společností Google, LLC. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, které provozovatelům webových stránek pomáhají analyzovat, jak návštěvníci web používají. Informace generované souborem cookie o používání webové stránky návštěvníky jsou obvykle přenášeny do společnosti Google a ukládány na servery ve Spojených státech. V souladu s aktuálními IT standardy jsou IP adresy uživatelů navštěvujících webové stránky Správce zkráceny. Poze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa odesílaná na server Google ve Spojených státech a tam zkracená. Jménem Správce bude Google tyto informace používat k vyhodnocování webových stránek pro své uživatele, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu pro provozovatele webových stránek. Google nepropojí IP adresu poskytnutou v rámci Google Analytics s žádnými jinými údaji, které vlastní. Další informace o tom, jak Google Analytics shromažďuje a používá data, naleznete na oficiálních stránkách Google na adrese: www.google.com/policies/privacy/partners. Kromě toho může každý uživatel zabránit shromažďování a zpracování údajů o jeho používání webových stránek společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 3. Správce může po obdržení předchozího souhlasu uživatele a vyjádřeného výběrem příslušné ikony v objednávkovém procesu přenášet údaje uživatele (zejména e-mailovou adresu a informace o objednávce) na portál TrustMate S.A. (provozovaný TrustMate S.A, ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, DIČ: 8971854393, KRS: 0000737597), abyste získali zpětnou vazbu k této objednávce. Výše uvedené údaje budou předány pouze po získání souhlasu uživatele a mohou být Správcem zveřejněny, a to i na portálu TrustMate.

§ 4 Uživatelská práva

 1. Úžvatel, jehož údaje se zpracovávají je oprávněn k:

 1. přístupu, opravě, omezení, vymazání nebo převodu - subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (dále jen „právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost jeho údaje. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 GDPR. 

 2. souhlas kdykoli odvolat - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě výslovného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. ě písm a) GDPR) má právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na legalitu zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 3. podání stížnosti u dozorového úřadu - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost u dozorového orgánu způsobem a v režimu stanoveném v ustanoveních Nařízení GDPR a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů . Dozorovým orgánem v Polski je Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 4. námitce - subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku - z důvoidů souvisejících se mimořádnou situací - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. Správce v takovém případě nesmí již zpracovávat osobní údaje, ledaže prokáže existenci právně odůvodněného základu pro zpracování nadřazených vůči zájmům, právům a svobodám subjektu údajů nebo základů pro stanovení, vznesení nebo obhajoby nároků.

 5. námitky týkající se přímého marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu (na základě oprávněného zájmu Správce, ne na základě souhlasu subjektu údajů), má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro účely takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém se zpracování týká tohoto přímého marketingu.

 1. Výše uvedená práva jsou realizována na základě žádosti uživatele zaslané na e-mailovou adresu office@botland.store. Takový požadavek by měl obsahovat jméno a příjmení uživatele.

 2. Uživatel zajišťuje správnost jím poskytnutých nebo zveřejněných údajů na webových stránkách. 

§ 5 Soubory cookie

 1. Soubory cookie se rozumí IT data, zejména textové soubory, uložené na koncových zařízeních uživatelů (obvykle na pevném disku počítače nebo na mobilním zařízení), které slouží k ukládání konkrétních nastavení a dat prohlížečem uživatele za účelem používání webových stránek. Tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit webovou stránku, což zajišťuje komfort při jejím používání. Ukládání „cookies“ tedy umožňuje vhodnou přípravu webu a nabídky z hlediska uživatelských preferencí – server to mimo jiné rozpozná a zapamatuje si předvolby, jako jsou návštěvy, kliknutí, předchozí akce.

 2. Cookies obsahují zejména název domény webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo sloužící k identifikaci prohlížeče, ze kterého dochází ke spojení s webovou stránkou.

 3. Soubory "cookies" jsou využívány za účelem:

 1. přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání webových stránek,

 2. vytváření anonymních statistik, které tím, že pomáhají určit, jak uživatel používá webové stránky, umožňují zlepšovat jejich struktury a obsah,

 3. poskytovat uživatelům webových stránek reklamní obsah přizpůsobený jejich zájmům.

Cookies neslouží k identifikaci uživatele a na jejich základě se neurčuje jeho identita.

 1. Hlavním rozdělením „cookies“ je jejich rozlišení na:

 1. Nezbytné soubory cookie - jsou bezpodmínečně nutné pro správné fungování webu nebo funkcionalit, které chce uživatel využívat, protože bez nich bychom řadu námi nabízených služeb nemohli poskytovat. Některé z nich zajišťují i bezpečnost námi poskytovaných služeb elektronicky.

 2. Funkční cookies - jsou pro provoz webu důležité z toho důvodu, že: 

- se používají ke zlepšení funkčnosti webových stránek; bez nich bude web fungovat správně, ale nebude přizpůsoben preferencím uživatele,

- slouží k zajištění vysoké úrovně funkčnosti webových stránek; bez nich se může snížit úroveň funkčnosti webu, ale jejich absence by neměla bránit plnému využití webu,

- obsluhují většinu funkcí webových stránek; jejich zablokování povede k tomu, že vybrané funkce nebudou správně fungovat.

 1. Obchodní cookies - umožní implementaci obchodního modelu, na jehož základě jsou webové stránky zpřístupněny; jejich zablokování neznepřístupní celou funkcionalitu, ale může snížit úroveň poskytování služeb kvůli neschopnosti vlastníka webu generovat příjmy, které dotují jeho provoz. Do této kategorie patří např. reklamní soubory cookie.

 2. Soubory cookie pro konfiguraci webových stránek - umožňují nastavit funkce a služby na webových stránkách.

 3. Cookies pro bezpečnost a spolehlivost webových stránek - umožňují ověření pravosti a optimalizaci výkonu webu.

 4. Autentizační soubory cookie - umožňují informace, když je uživatel přihlášen, takže webová stránka může zobrazovat relevantní informace a funkce.

 5. Cookies zkoumající stav relace - umožňují ukládání informací o tom, jak uživatelé web používají. Mohou se týkat nejčastěji navštěvovaných stránek nebo případných chybových hlášení zobrazovaných na některých stránkách. Soubory cookie sloužící pro ukládání tzv. „stavu relace“ pomáhá zlepšit služby a zlepšit zážitek z prohlížení.

 6. Cookies, které testují procesy probíhající na webu - umožňují bezproblémový provoz webu a funkcí na něm dostupných.

 7. Cookies, které podporují reklamy - umožňují zobrazování reklam, které jsou pro uživatele zajímavější a zároveň hodnotnější pro vydavatele a inzerenty; soubory cookie lze také použít k personalizaci reklam a také k zobrazování reklam mimo webové stránky.

 8. Soubory cookie, které získávají přístup k umístění - umožňují přizpůsobit zobrazované informace místu uživatele.

 9. Soubory cookie pro analýzu, průzkum nebo audit publika - umožňují majiteli webových stránek lépe porozumět preferencím svých uživatelů a prostřednictvím analýzy zlepšovat a rozvíjet produkty a služby. Vlastník webu nebo výzkumná společnost obvykle shromažďuje informace anonymně a zpracovává údaje o trendech, aniž by identifikoval osobní údaje jednotlivých uživatelů.

 1. Používání „cookies“ pro přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele v zásadě neznamená shromažďování jakýchkoli informací, které umožňují identifikaci uživatele, i když tyto informace mohou být někdy osobními údaji, tedy údaji, které umožňují přiřadit určité chování vůči konkrétnímu uživateli.  Osobní údaje shromážděné pomocí cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem provádění konkrétních funkcí pro uživatele. Taková data jsou šifrována způsobem, který brání přístupu neoprávněných osob.

 2. Cookies používané tímto webem nejsou škodlivé pro uživatele ani jím používané koncové zařízení, proto se pro správné fungování webu doporučuje je v prohlížečích nezakazovat. V mnoha případech umožňuje software používaný pro prohlížení webů (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládat soubory cookies a jiných podobných technologií na koncovém zařízení uživatele. Uživatel může kdykoli změnit způsob, jakým prohlížeč používá „cookies“. Chcete-li to provést, změňte nastavení prohlížeče. Způsob změny nastavení se liší v závislosti na použitém softwaru (webovém prohlížeči). Příslušné tipy naleznete na podstránkách v závislosti na používaném prohlížeči.

 3. Soubory cookie se také používají k usnadnění přihlášení k uživatelskému účtu, a to i prostřednictvím sociálních sítí, a k umožnění přepínání mezi podstránkami na webových stránkách bez nutnosti opětovného přihlášení na každé podstránce. Zároveň se „cookies“ používají k zabezpečení webových stránek, např. k zamezení přístupu neoprávněným osobám.

 4. V rámci technologie cookies může Správce používat sledovací pixely nebo jasné GIF soubory k shromažďování informací o tom, jak uživatel využívá jeho služby a jak reaguje na marketingové zprávy zasílané e-mailem. Pixel je softwarový kód, který vám umožňuje vložit objekt na webovou stránku, obvykle obrázek o velikosti pixelu, který vám umožňuje sledovat chování uživatelů na webech, kde je umístěn. Po udělení příslušného souhlasu prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem, který uchovává pixely, proto zpracování dat shromážděných pixelem probíhá v rámci partnerské politiky ochrany údajů, která server správuje.

 5. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

v prohlížeči Chrome 

v prohlížeči Firefox 

v prohlížeči Opera

v prohlížeči Safari

v prohlížeči Microsoft Edge

 1. Podrobné informace o správě souborů cookie na mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení by měly být uvedeny v uživatelské příručce daného mobilního zařízení.

zveme vás ke spolupráci!